Spis treści

Dzierżawa łączy światłowodowych wraz z urządzeniami
do zestawienia połączenia (Sprawa nr 39/2012)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Usługi)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 676-17-90, faks 42 676-17-85.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zestawienie relacji w postaci punkt A – punkt B zestawionej jako łącze o przepustowości minimum 1 Gbps zrealizowanej w oparciu o trakt światłowodowy. Łącze powinno być zaterminowane w każdym w/w punkcie na przełącznikach o specyfikacji opisanej w załączniku nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis punktów przyłączenia lokalizacji: A - ul. Milionowa 14 w Łodzi, B - ul. Lecznicza 6 w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.
Zamówienie poniżej 200.000 euro. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.56.20.00-0, 64.21.44.00-3
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy).
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Termin wykonania zamówienia:
Uruchomienie łącza nastąpi w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego Wykonawcy do uruchomienia tego łącza. Gotowość Wykonawcy do uruchomienia łącza ma być na dzień 08.03.2013r.
Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 4 do SIWZ);
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi (tj. usługi polegającej na zestawienie relacji w co najmniej dwóch punktach, zestawionej jako łącze o przepustowości minimum 1 Gbps zrealizowanej w oparciu o trakt światłowodowy) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z wykazem dokumentów potwierdzających ww. informacje .

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 5 do SIWZ);
- aktualny odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4. Inne dokumenty:
- dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku złożenia wadium w innej niż gotówka dopuszczonej formie, Zamawiający wymaga załączenia do oferty kserokopii dokumentu wadialnego oraz złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego w sposób umożliwiający zwrot oryginału dokumentu bez uszkodzenia);
- oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
- wynikające ze zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, w tym również zmiany stawki podatku VAT oraz zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych wykonania usługi, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 04.01.2013r. godzina 13:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 04.01.2013r. godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 28.12.2012r. (ogłoszenie nr 528696 - 2012).

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 39/2012 SIWZ (229 KB)
archive 39/2012 Załącznik nr 3 (839 KB)


Łódź, 09.01.2013r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dzierżawę łączy światłowodowych wraz z urządzeniami do zestawienia połączenia w III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (Numer sprawy: 39/2012) działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Zamawiający:

Za najkorzystniejszą uznał ofertę firmy:

DIAMENT Jakub Hubert
ul. Przędzalniana 102/104 m.22b
93-286 Łódź

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełniał warunki udziału w postępowaniu. Z analizy treści oferty wynika, że odpowiadała ona wymogom zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie wybrana oferta przedstawiła najkorzystniejsze warunki realizacji samego zamówienia, dzięki czemu uzyskała najwyższą punktację w oparciu o zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

  1. DIAMENT Jakub Hubert, ul. Przędzalniana 102/104 m.22b, 93-286 Łódź – 100pkt
  2. TOYA Sp. z o.o., ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź – 72pkt

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 09.01.2013 r.

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi w dniu 15.01.2013 r.

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak