Spis treści

Sukcesywna dostawa leków.
(Sprawa nr 32/2012)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera.
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. (42) 676-17-90, faks (42) 676-17-85.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków dla III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi: Zakres I – Antybiotyki i chemioterapeutyki; Zakres II - Leki; Zakres III – Narkotyki; Zakres IV – Płyny infuzyjne; Zakres V – Preparaty różne; Zakres VI – Leki psychotropowe; Zakres VII - RTG; Zakres VIII - Żywienie; Zakres IX – Substancje do receptury; Zakres X – Spirytusy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 6 do SIWZ.
Zamówienie powyżej 200.000 euro. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na dziesięć zakresów, przy czym we wszystkich zakresach Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy).
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: na okres 10 miesięcy.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 60.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 2 do SIWZ);
2) zezwolenie / koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (dotyczy hurtowni) lub na wytwarzanie środka farmaceutycznego lub materiału medycznego (dotyczy producenta) oraz na obrót lekami stanowiącymi przedmiot zamówienia.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 3 do SIWZ);
2) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy;

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz że posiada wymagane prawem świadectwa rejestracji wydanych przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu zamówienia, a także że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw (wg zał. nr 4 do SIWZ).;
2) Oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje dostawę leku „na ratunek”, nie później niż w ciągu 12 godzin od jego zamówienia (wg zał. nr 4 do SIWZ);
3) Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku możliwości dostarczenia leku pierwotnie zamawianego, dostarczy jego „zamiennik” – równoważny pod względem budowy chemicznej, działania, każdorazowo po konsultacji z Kierownikiem Apteki Szpitalnej Zamawiającego (wg zał. nr 4 do SIWZ).

5. Inne dokumenty:
1) dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku złożenia wadium w innej niż gotówka dopuszczonej formie, Zamawiający wymaga załączenia do oferty kserokopii dokumentu wadialnego oraz złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego w sposób umożliwiający zwrot oryginału dokumentu bez uszkodzenia);
2) oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale V.1 SIWZ pkt 5 tabeli. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej
www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 22.01.2013r. godzina 13:00
Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 22.01.2013r. godzina 13:30,
Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
Ogłoszenie zamieszczono w Dz.U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 15.12.2012r. (ogłoszenie nr 2012/S 242-397983).

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document SIWZ 32/2012 (224 KB)
spreadsheet 32/2012 Załącznik nr 6 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) (190 KB)