Spis treści

Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz
z dzierżawą butli i transportem.
(Sprawa nr 35/2012)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, działający w swoim imieniu oraz jako pełnomocnik IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i transportem do III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 3 do SIWZ);
2) aktualne zezwolenie/koncesja Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu gazami medycznymi (dotyczy hurtowni) lub zezwolenie/koncesja Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego (dotyczy producenta);
3) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 4 do SIWZ);
2) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1) aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008r. Nr 45 poz. 271 ze zm.) – dot. tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego;
2) aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2010r. Nr 107 poz. 679 ze zm.) w szczególności: deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices oraz z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 13485:2004, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC w zakresie wytwarzania oferowanych wyrobów, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, prowadzonego przez Urząd rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. – dot. dwutlenku węgla medycznego;
3) aktualne dokumenty potwierdzające, iż oferowany tlen medyczny spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej, potwierdzone przez Ministra Zdrowia w Świadectwie Rejestracji Produktu Leczniczego (zmiana z FP IV, PN-C-84911:97 na Farmakopea Europejska) oraz aby czystość tlenu medycznego wynosiła min. 99,5 % potwierdzona charakterystyką produktu;
4) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowane gazy techniczne, będące przedmiotem zamówienia, odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
5) oświadczenie wykonawcy, że posiada karty charakterystyki oferowanych gazów medycznych i technicznych i dostarczy je Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą.

5. Inne dokumenty:
1) dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku złożenia wadium w innej niż gotówka dopuszczonej formie, Zamawiający wymaga załączenia do oferty kserokopii dokumentu wadialnego oraz złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego w sposób umożliwiający zwrot oryginału dokumentu bez uszkodzenia);
2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale V.1 SIWZ pkt 4 tabeli. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.
Dopuszcza się zmiany umowy:
1) w sytuacji wycofania asortymentu z produkcji, zmiany wielkości opakowań, nieuzyskania wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku, zmiany obowiązujących przepisów prawa, tym również zmiany stawki podatku VAT,
2) w przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, dostarczenia odpowiedników wyrobów objętych umową, w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej,
3) w sytuacji, gdy w obrocie brak będzie wyrobów zamiennych (odpowiedników), które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w umowie, a są wyroby, których cena rynkowa w sposób znaczący jest wyższa od wyrobu objętego umową (sprzedaż w cenie z umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisma dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: Cena – waga kryterium: 100.
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp)w wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 13.12.2012r. godzina 13:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 13.12.2012r. godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 05.12.2012r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document SIWZ 35/2012 (272 KB)