Spis treści

Budowa nowego pawilonu bloku operacyjnego z oddziałami łóżkowymi
wraz z modernizacją obiektu szpitala a także zagospodarowanie przyległego otoczenia
dla III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (Sprawa nr 34/2012)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Roboty budowlane)

 

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera.
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. (42) 676-17-90, faks (42) 676-17-85.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego pawilonu bloku operacyjnego z oddziałami łóżkowymi wraz z modernizacją obiektu szpitala a także zagospodarowanie przyległego otoczenia dla III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Opracowanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego,
2) Opracowanie projektu budowlanego i projektu aranżacji wnętrz oraz uzyskanie akceptacji projektów przez Zamawiającego,
3) Opracowanie dokumentacji związanej z umeblowaniem budynków „A” i „D” – przygotowanie wykazu mebli medycznych, administracyjnych, socjalnych wraz ich szczegółową specyfikacją techniczną i planem rozmieszczenia,
4) Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej, przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów prac budowlano-adaptacyjnych dla realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, wykonanie inwentaryzacji przebudowywanej części budynku „A”, wykonaniu bilansu na zapotrzebowanie mediów, uzyskanie wszystkich koniecznych warunków przyłączenia do sieci,
5) wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku istniejącym, uzyskanie koniecznych warunków przyłączenia, połączenie nowego węzła cieplnego z istniejącym układem solarnym wraz z uzgodnieniem rozwiązań z dostawcą energii cieplnej – firma DALKIA,
6) wykonanie dokumentacji projektowej rezerwowego źródła ciepła (kotłownia gazowa) w miejscu zarezerwowanym na kotłownie w węźle solarnym,
7) wykonanie dokumentacji projektowej nowych źródeł gazów medycznych
8) uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii, pozwoleń decyzji administracyjnych, (do wykorzystania posiadane przez zamawiającego decyzje: lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na budowę
9) wykonanie robót budowlanych, rozbiórkowych, montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z rozbudową i przebudową Szpitala wraz z rozruchem technologicznym i przekazaniem obiektu do użytkowania,
10) wykonanie źródeł i przyłączy mediów do nowego budynku i części przebudowywanej budynku istniejącego dla wszystkich branż,
11) wykonanie koniecznych prac związanych z zagospodarowaniem terenu – dróg, chodników, parkingów, instalacji zewnętrznych, ukształtowania terenu, wycinek i wymaganych nasadzeń zieleni,
12) wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiającego,
13) dostawę sprzętu medycznego i elementów wyposażenia zgodnie z wymaganiami opisanymi w Arkuszach Informacji Technicznej wraz z oprogramowaniem, jeśli jest wymagane do obsługi dostarczonego sprzętu. Opisy urządzeń i parametrów technicznych służą do określenia standardów wyposażenia medycznego oraz będą stanowić jeden z elementów oceny ofert. Sprecyzowanie wymogów Zamawiającego co do sprzętu medycznego jest konieczne w przypadku sprzętu, który ma pracować w specjalistycznym obiekcie zawierającym m.in. blok operacyjny, oddział pooperacyjny, OAiIT, centralną sterylizatornię. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku gdy dla obsługi dostarczonego sprzętu medycznego wymagane będzie oprogramowanie, to Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest udzielić zamawiającemu lub zapewnić od producenta licencje/sublicencje do tego oprogramowania, które będą stanowić licencje/sublicencje niewyłączne, nieograniczone w czasie, na nieograniczonej liczbie stanowisk obowiązujące na terytorium RP oraz okres wypowiedzenia przedmiotowych licencji/sublicencji nie będzie krótszy niż 15 lat. Licencje/sublicencje powinny co najmniej zawierać uprawnienie do korzystania z całości dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem korzystania określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonym wraz z oprogramowaniem.

Zamówienie powyżej 5.000.000 euro. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 45.21.51.00-8, 45.21.51.40-0, 45.21.51.41-7, 45.21.51.48-6, 33.10.00.00-1.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 20 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.200.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ);
2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych/zakończonych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania (zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykaz ten musi obejmować:
a) co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków o powierzchni użytkowej 4.000 m2 każda, przy czym dwie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie na obiekcie jednostki/podmiotu prowadzącego działalność medyczną związaną z 24 godzinną opieką nad pacjentem, bez ograniczania zakresu tej działalności oraz że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W/w roboty budowlane muszą opiewać łącznie na wartość co najmniej 50.000.000,00 zł. (brutto) w tym min. jedna na 20.000.000,00 zł (brutto) na obiekcie szpitalnym z salami operacyjnymi,
b) co najmniej dwie dostawy sprzętu/aparatury medycznej, które muszą opiewać na 1.000.000,00 zł (brutto) każda.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności kluczowego personelu, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje:
a) kierownik zespołu projektowego (projektant z uprawnieniami projektowymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń) z minimum 8 letnim doświadczeniem w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, który uczestniczył jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwóch obiektów o charakterze szpitalnym o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1.000 m2 / każdy,
b) co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Osoba na w/w stanowisku winna udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robót; 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik budowy),
c) co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót instalacji sanitarnych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Osoba na stanowisku Kierownika robót instalacji sanitarnych winna udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robót; 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik robót instalacji sanitarnych),
d) co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót instalacji elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Osoba na stanowisku Kierownika robót elektrycznych winna udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robót; 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik robót instalacji elektrycznych),
e) co najmniej jedną osobą na stanowisku na kierownika robót w branży teletechnicznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń. Osoba na stanowisku Kierownika robót w branży teletechnicznej winna udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robót; 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik robót instalacji teletechnicznej);
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w ppkt 3), posiadają wymagane uprawnienia;
5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów 00/100 złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z Formularzem nr 6 do SIWZ);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 2.2, 2.3, 2.4 i 2.6 niniejszego ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) 2.5 niniejszego ogłoszenia – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4÷8 ustawy.

5. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
1) oryginalne ulotki producenta, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną w języku polskim potwierdzające wymagane parametry zamawianego sprzętu medycznego (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski);
2) w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2011 r. składamy:
a) deklarację Zgodności Producenta – dla wyrobów medycznych wszystkich klas;
b) certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE) – dla klasy wyrobu I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
c) dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn - obowiązek złożenia przez Wykonawcę w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym wykonanym na zamówienie;
d) w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie wniosek o przeniesienie danych do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679);
e) w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie);
lub
f) w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium - powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie),
zgodnie ze wzorem określonym w Formularzu nr 11 do SIWZ;
3) oświadczenie wykonawcy zobowiązujące do przeprowadzenia szkolenia personelu zamawiającego, o którym mowa w Formularzu nr 10 do SIWZ;
4) oświadczenie wykonawcy zobowiązujące do dostarczenia urządzenia wolnego od wad fizycznych i prawnych – Formularz nr 9 do SIWZ;
5) arkusze informacji technicznej dla sprzętu w robotach budowlanych – Formularz nr 12 do SIWZ;
6) arkusze informacji technicznej dla sprzętu nabywanego w ramach prawa opcji – Formularz nr 13 do SIWZ.

Prawo opcji: W przypadku zaistnienia potrzeby, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa zakupu opcjonalnego, sprzętu określonego w Formularzu nr 13 do SIWZ (prawo opcji) na zasadach określonych we wzorze umowy w SIWZ. Podane w Tomie III SIWZ ilości sprzętu stanowią wartości maksymalne, które Zamawiający może zakupić od Wykonawcy w ramach niniejszej umowy.

Planowany sposób finansowania inwestycji:
2013r. – do 2.000.000,00 zł brutto,
2014r. – do 4.000.000,00 zł brutto,
2015r. – do 21.000.000,00 zł brutto,
pozostałe płatności w roku 2016.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert:
1) Cena za projektowanie i nadzór autorski = 5 punktów,
2) Cena za wykonanie robót budowlanych = 70 punktów,
3) Cena prawa opcji dla sprzętu = 5 punktów,
4) Termin wykonania = 20 punktów.

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 11.01.2013r. godzina 13:00,
Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 11.01.2013r. godzina 13:30,
Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
Ogłoszenie zamieszczono w Dz.U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 04.12.2012r. (ogłoszenie nr 2012/S - 383022).

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document 34/2012 SIWZ (2 MB)
document 34/2012 Umowa (429 KB)
document 34/2012 Program Funkcjonalno-Użytkowy (493 KB)
archive 34/2012 Pozwolenia (944 KB)
archive 34/2012 Rysunki (5,66 MB)
document 34/2012 Wymagania Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia do umowy (47 KB)