Spis treści

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI).
(Sprawa nr 33/2012)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera.
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. (42) 676-17-90, faks (42) 676-17-85.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot umowy obejmuje:
1) dostawę oprogramowania realizującego funkcje bazy danych (baza danych w wersji najnowszej z aktualnymi poprawkami producenta obsługującą platformę sprzętową wyposażoną w dwa procesory minimum cztero-rdzeniowe),
2) dostawę licencji modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnego HIS,
3) dostawę licencji modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnego PACS,
4) dostawę licencji oprogramowania ERP,
5) instalację, konfigurację i wdrożenie oprogramowania bazy danych,
6) instalację, konfigurację i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego HIS, PACS i ERP,
7) instalację i przeniesie bazy danych aktualnie eksploatowanych systemów HIS i ERP, w szczególności rozliczeniowych, z ostatnich 36 miesięcy,
8) instalację i przeniesie bazy danych i obrazów DICOM z aktualnie eksploatowanego systemu PACS,
9) integrację HIS z posiadanym oprogramowaniem i aparaturą medyczną,
10) optymalizację baz danych po pierwszym pełnym cyklu eksploatacji systemów,
11) przeprowadzenie szkolenia, w zakresie administrowania bazą danych wdrożonych nowych systemów HIS, PACS i ERP,
12) przeprowadzenie szkolenia w zakresie administrowania i eksploatacji całego zakresu funkcjonalnego wdrożonego nowego systemu HIS PACS i ERP,
13) świadczenie usługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim dla oprogramowania aplikacyjnego dla wszystkim licencji nabywanych w ramach niniejszego zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.

Zamówienie powyżej 200.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48000000-8, 18814000-7, 48180000-3, 48440000-4, 48450000-7, 72263000-6, 72265000-0, 72268000-1, 48612000-1.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 01.03.2014r.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 9 do SIWZ);
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a mianowicie przynajmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 PLN brutto, odpowiadającej swoim rodzajem dostawie objętej przedmiotem zamówienia w ramach jednej dostawy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg zał. nr 11 do SIWZ). Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawom objętym przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie zintegrowanego systemu szpitalnego obejmującego część medyczną i część administracyjną, system PACS w konfiguracji obejmującej minimum:
- System HIS – moduły/funkcjonalności: Ruch chorych, Zlecenia, Apteka, Blok operacyjny, SOR, Rozliczenia z płatnikiem,
- System PACS,
- System ERP – moduły/funkcjonalności: Finanse i Księgowość, Kadry Płace,
oraz portal umożliwiający wykonywanie usług on-line, z liczbą stanowisk roboczych nie mniejszą niż 200, z których użytkownicy korzystają z wdrożonego systemu informatycznego oraz liczbą użytkowników systemu informatycznego nie mniejszą niż 200 osób;
3) wykaz co najmniej 17 osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w niniejszym projekcie oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym:
a) co najmniej 1 kierownik projektu, posiadający:
- co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu w projektach dotyczących wdrożeń oraz serwisu (utrzymanie, wsparcie, rozwój) systemów informatycznych w służbie zdrowia,
- co najmniej wykształcenie wyższe techniczne w zakresie informatyki oraz certyfikat zarządzania projektami PRINCE2, PMA lub PMP lub dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności: informatyka;
b) co najmniej 6 wdrożeniowców, posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania systemów informatycznych do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części medycznej;
c) co najmniej 2 wdrożeniowców, posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania oraz integracji systemu informatycznego do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części PACS;
d) co najmniej 2 wdrożeniowców, posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania integracji systemu informatycznego do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części administracyjnej w zakresie: finanse i koszty;
e) co najmniej 2 wdrożeniowców, posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania integracji systemu informatycznego do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części administracyjnej w zakresie kadry i płace;
f) co najmniej 2 wdrożeniowców, posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania systemu raportowego „BI-Business Intelligence” do obsługi zakładów opieki zdrowotnej;
g) co najmniej 2 wdrożeniowców, posiadających:
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji administratora bazy danych,
- co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz certyfikat w zakresie administracji oferowanej bazy danych PRINCE2 lub IPMA lub PMP lub dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności: informatyka;
4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę minimum 1.500.000,00 PLN;
5) opłacona polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musi opiewać na kwotę nie niższą niż 2.000.000,00 PLN.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 10 do SIWZ);
2) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (stanowiący zał. nr 8 do SIWZ) podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanego ZSI;
2) próbka oferowanego ZSI, umożliwiająca weryfikację oferowanych funkcjonalności, w szczególności w zakresie podlegającym ocenie punktowej w ramach kryterium oceny ofert, w postaci oprogramowania aplikacyjnego (w zakresie HIS i ERP), zainstalowanego na swoim sprzęcie (np. przenośnym komputerze) jako w pełni działającego i skonfigurowanego umożliwiającego weryfikację oferowanej funkcjonalności.

5. Inne dokumenty:
1) dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku złożenia wadium w innej niż gotówka dopuszczonej formie, Zamawiający wymaga załączenia do oferty kserokopii dokumentu wadialnego oraz złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego w sposób umożliwiający zwrot oryginału dokumentu bez uszkodzenia);
2) pełnomocnictwo, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy;
3) propozycja Ramowego Harmonogramu Rzeczowo-finansowego Projektu oraz proponowane Standardy Wdrożeniowe realizacji projektu przygotowany na podstawie załącznika nr 3 do SIWZ;
4) wykaz informacji niezbędnych do realizacji umowy (w rozbiciu na poszczególne moduły) (wg zał. nr 4 do SIWZ);
5) wypełnioną tabelę określającą minimalny czas wdrożenia personelu (użytkowników i administratorów) (wg zał. nr 6 do SIWZ).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert:
1. Cena                                                            - 50 pkt,
2. Okres sprawowania nadzoru autorskiego              - 5 pkt,
3. Okres świadczenia usług serwisowych                  - 5 pkt,
4. Wymagania techniczne                                    - 25 pkt,
5. Funkcjonalność                                               - 15 pkt.

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej
www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 08.01.2013r. godzina 13:00
Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 08.01.2013r. godzina 13:30,
Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Dz.U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 30.11.2012r. (ogłoszenie nr 2012/S 231-380616).

pdf 33/2012 SIWZ (826 KB)

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak