Spis treści

Dostawa nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych
oraz klipsów tytanowych (Sprawa nr 29/2012)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawy)

 

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 676-17-90, faks 42 676-17-85.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych oraz klipsów tytanowych (Zakres I - Nici plecione (podwiązki); Zakres II - Nici syntetyczne plecione powlekane wchłanialne; Zakres III - Nici syntetyczne plecione powlekane z powleczeniem antybakteryjnym wchłaniające się po 56 dniach; Zakres IV - Nici niewchłanialne monofilamentowe poliamidowe; Zakres V - Nici niewchłanialne monofilamentowe polipropylenowe; Zakres VI - Nici wchłanialne monofilamentowe; Zakres VII - Nici syntetyczne jednowłóknowe; Zakres VIII - Nici niewchłanialne plecione; Zakres IX - Nici okulistyczne; Zakres X - Siatki przepuklinowe i inne wyroby medyczne).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamówienie poniżej 200.000 euro.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.11.00-1

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w podziale na dziesięć zakresów, przy czym w zakresach I, II oraz V-X Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje, natomiast zakres III oraz IV pozostawia jako niepodzielny).

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie dopuszczonym ustawą Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Termin wykonania zamówienia:
Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 4.658,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 3 do SIWZ);

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 4 do SIWZ);
2) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
1) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem pozwoleń / zgłoszeń / świadectw rejestracji wydanych przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń / świadectw / zgłoszeń) oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm oraz oznaczony jest znakiem CE;
2) informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zał. nr 2 do SIWZ. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy oraz zaznaczyć i wskazać oferowane pozycje;
3) Złożenie w każdej zaoferowanej pozycji po 3 szt. próbek przedmiotu zamówienia w zakresie I-IX oraz po 1 szt. próbek w zakresie X poz. 3-5 w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w zał. nr 2 do SIWZ, umożliwiających testowanie w warunkach szpitalnych, z zaznaczeniem na każdej próbce, której pozycji i zakresu dotyczą.

5. Inne dokumenty:
1) oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 5 tabeli lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty;
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku złożenia wadium w innej niż gotówka dopuszczonej formie, Zamawiający wymaga załączenia do oferty kserokopii dokumentu wadialnego oraz złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego w sposób umożliwiający zwrot oryginału dokumentu bez uszkodzenia).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert:
1) w zakresie X poz. 1, 2, 6-8 - najniższa cena
2) w zakresie I-IX oraz X poz. 3-5 – cena 40%; walory użytkowe 60%

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
- wycofanie asortymentu z produkcji, zmiany wielkości opakowań, nieuzyskania wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku, zmiany obowiązujących przepisów prawa.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 27.11.2012r. godzina 12:15
Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 27.11.2012r. godzina 12:30
Miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 19.11.2012r.

document 29/2012 SIWZ (582 KB)
spreadsheet 29/2012 zał nr 2 (formularz) (72 KB)

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak