Spis treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Treść ogłoszenia: Kompleksowe ubezpieczenie III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi ul. Milionowa 14

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera, ul. Milionowa 14; 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. (0-42) 676-17-90,  fax  (042) 676-17-85 REGON 472237185    NIP 728 22 89 592
 2. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).
 3. adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Osoby upoważnione do kontaktów:
  • sprawy proceduralne - Henryka Jaworska - tel. (0-42) 676-17-90 oraz Tomasz Miazek – tel. (042) 675-70-70
  • sprawy merytoryczne - Joanna Wręczycka Biuro Brokerskie „VEGA” – tel. (0-42) 65-62-557
  • Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 9.00-14.00
 4. Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
 5. Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
 6. Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Opis
  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Kompleksowe ubezpieczenie III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi ul. Milionowa 14  CPV - 66336321-0 i 66337000-1
  2. Opis przedmiotu zamówienia:
   Kompleksowe ubezpieczenie III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi ul. Milionowa 14
   Przedmiot zamówienia: Kompleksowe ubezpieczenie szpitala:
   • Mienia od wszystkich ryzyk
   • Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW)
   • Odpowiedzialności cywilnej
    Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie technicznym - patrz część B SIWZ.
  3. Miejsce usług: Łódź, ul. Milionowa 14 i ul. Milionowa 12B.
  4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
   • Oferta musi obejmować ubezpieczenia wymienione w SIWZ w pkt. III  podpunkt A-C łącznie.
   • Wykonawca składa ofertę na ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne oraz na ubezpieczenie OC.
   • Częstotliwość opłacania rat składek – co dwa miesiące, ryzyka komunikacyjne – rocznie/jednorazowo.
   • Składki płatne w równych wielkościach w trakcie całego okresu ubezpieczenia.
  5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji prac przez podwykonawców.
 2. Wielkość lub zakres zamówienia
  1. Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 137 000 EURO.
   Zgodnie z art. 67. ust. 1. pkt 6.  Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki.
 3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
  • Mienia od wszystkich ryzyk – na okres 01.03.2008 – 28.02.2010
  • Ubezpieczenia komunikacyjne ( OC,AC,NNW ) na okres 28.06.2008 – 27.06.2010
  • Odpowiedzialności cywilnej – na okres 01.03.2008 – 28.02.2010

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 2. Warunki uczestnictwa
  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy tj. osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy j.w.
  • Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.
  • Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
   W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów:
   • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
   • Oświadczenie o opłaceniu podatków albo o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.
   • Oświadczenie o opłaceniu opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne albo o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.
    oraz:
   • Ewentualne pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: TRYBY

 1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 2. Kryteria oceny ofert:
  Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych zgodnie z art. 91 Ustawy:
  1. Pokrycie ubezpieczeniowe   - 45%
  2. Cena - Wysokość składki   - 55%
 3. Informacje administracyjne
  1. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 06.12.2007r., opłata za wersję papierową SIWZ wynosi - 0,00 PLN.
  2. Miejsce i termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06.12.2007r. godz. 9.00. w siedzibie III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi ul. Milionowa 14 (sekretariat pok. 110 ),
  3. Termin związania ofertą: 30 dni.
  4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 06.12.2007r., godzina 9:15, w siedzibie III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi ul. Milionowa 14 (pok. 109)

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

 1. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej.
 2. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu.
 3. Zamawiający nie stosuje akcji elektronicznej.
 4. Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE: Nie.
 5. Data zamieszczenia  ogłoszenia na portalu UZP: 28.11.2007r.
 6. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej: 28.11.2007r.

Tablica ogłoszeń:
- wywieszono dnia: 28.11.2007r.
- zdjęto dnia:

DYREKTOR
III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak