Spis treści

Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia :
Dostawa zestawu do wideoendoskopii z wideogastroskopem, wideokolonoskopami oraz wideoduodenoskopami dla III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14
CPV 33.16.00.00
Wielkość zamówienia: poniżej  137.000EURO
Nr spr.: 24/2007

Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Sposób uzyskania SIWZ: strona internetowa: bip.jonscher.pl

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do 20.12.2007.

Opis warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 pkt1 i 2 oraz spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 Ustawy Pzp, i złożą następujące dokumenty:
1) aktualny dok. określający status prawny Wykonawcy tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do dział. gosp.
2) Świadectwa dopuszczenia każdego z oferowanych urządzeń oraz karty katalogowe - w języku polskim

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena    -   100%

Miejsce i termin składania ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat do dnia 02.11.2007r. godz. 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 109 - sala konferencyjna dnia 02.11.2007r godz. 09:30

Termin związania z ofertą: 30 dni

Osoby uprawnione do udzielania informacji:
1. Przemysław Jabłoński 48 42 6761793 w godz. 8:00-14:00
2. Maria Wątorska  tel. 48 42 6761823 w godz. j.w
3. Justyna Czarnecka tel 48 42 6761823 w godz. j.w
 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić  dynamicznego systemu zakupów. Nie będzie  zastosowana aukcja elektroniczna.

Ogłoszono w  Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2007r 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy informacyjnej  w siedzibie Zamawiającego oraz na internetowej stronie: bip.jonscher.pl

DYREKTOR
III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

Pliki do pobrania:
pdf 2007/24 SIWZ (186 KB)