Spis treści

Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia :
Dostawa środków kontrastowych dla potrzeb pracowni tomografii komputerowej III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14
CPV 24.40.00.00
Wielkość zamówienia: poniżej  137.000EURO
Nr spr.: 35/2007

Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w podziale na dwa zakresy)

Sposób uzyskania SIWZ: strona internetowa: bip.jonscher.pl

Termin wykonania zamówienia: Jeden rok od momentu podpisania umowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 pkt1 i 2 oraz spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 Ustawy Pzp. oraz przedłożą następujące dokumenty:

  1. aktualny dok. określający status prawny Wykonawcy tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do dział. gosp.;
  2. Aktualny dokument stwierdzający uprawnienia do wykonywania dostawy – kserokopia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia;
  3. Ulotki informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia.

Informacja na temat wadium: Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat do dnia 10.01.2008r. godz. 13:30

Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 109 - sala konferencyjna dnia 10.01.2008r. godz. 14:00

Termin związania z ofertą: 30 dni

Osoby uprawnione do udzielania informacji:
1. lek. med. Krzysztof Tyfa (042) 67-61-791
2. Justyna Czarnecka  (042) 67-61-823
 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.

Ogłoszono w Biuletynie Urzędu zamówień publicznych w dniu 28.12.2007r.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na internetowej stronie: www.bip.jonscher.pl 

DYREKTOR
III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak