Spis treści

Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia :
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14
CPV 24.43.16.00 oraz 33.14.10.00
Wielkość zamówienia: poniżej  137.000EURO
Nr spr.: 34/2007

Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne pozycje)

Sposób uzyskania SIWZ: strona internetowa: bip.jonscher.pl

Termin wykonania zamówienia: Jeden rok od momentu podpisania umowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 pkt1 i 2 oraz spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 Ustawy Pzp. oraz przedłożą następujące dokumenty:

  1. aktualny dok. określający status prawny Wykonawcy tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do dział. gosp.;
  2. Aktualne karty charakterystyki na poszczególne oferowane środki dezynfekcyjne (w języku polskim), wydane przez producenta, spełniające wymagania określone w załączniku nr 1, z zaznaczeniem której pozycji dotyczą;
  3. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane środki dezynfekcyjne posiadają aktualne badania na tzw. obszar medyczny potwierdzone dokumentami wydanymi przez podmiot uprawniony do wykonywania takich badań (np. PZH, DGHM itp.), potwierdzające spektrum i czas działania danego środka dezynfekcyjnego oraz że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie tych dokumentów;
  4. Strony katalogowe, ulotki, etykiety informacyjne, zawierające dane o właściwościach oferowanych produktów oraz informacje o sposobie stosowania dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia – w języku polskim.

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat do dnia 07.01.2008r. godz. 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 109 - sala konferencyjna dnia 07.01.2008r. godz. 09:30

Termin związania z ofertą: 30 dni

Osoby uprawnione do udzielania informacji:
1. Wioletta Sznajder (042) 67-61-774 wew. 279
2. Justyna Czarnecka (042) 67-61-823
 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.

Ogłoszono w Biuletynie Urzędu zamówień publicznych w dniu 28.12.2007r.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy informacyjnej  w siedzibie Zamawiającego oraz na internetowej stronie: www.bip.jonscher.pl 

DYREKTOR
III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak