Spis treści

Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia :
Dostawa środków opatrunkowych do Apteki szpitalnej w III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14
CPV 33.14.11.00
Wielkość zamówienia: poniżej  137.000EURO
Nr spr.: 33/2007

Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych (trzy zakresy w zakresie III dopuszcza się również składnie ofert na pozycje)

Sposób uzyskania SIWZ: strona internetowa: bip.jonscher.pl

Termin wykonania zamówienia: dwa lata od dnia podpisania umowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 pkt1 i 2 oraz spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 Ustawy Pzp,i złożą następujące dokumenty:

  1. aktualny dok. określający status prawny Wykonawcy tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej,
  2. Oświadczenie Wykonawcy, iż przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm oraz że Wykonawca dysponuje kompletem pozwoleń Ministra Zdrowia( świadectw rejestracji)w zakresie przedmiotu zamówienia oraz że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń (świadectw),
  3. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości po 1 szt. oferowanego przedmiotu zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w zał. nr 1,z zaznaczeniem, którego zakresu i pozycji dotyczą. Próbki winny być dostarczone wraz z ofertą.

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat do dnia 20.12.2007r. godz. 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 109 - sala konferencyjna dnia 20.12.2007r. godz. 09:15

Termin związania z ofertą: 30 dni

Osoby uprawnione do udzielania informacji:
1.Anna Wojciechowska 48 42 6761786 w godz. 800-1400
2.Justyna Czarnecka tel. 48 42 6761823 w godz. j.w
 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.

Ogłoszono w Biuletynie Urzędu zamówień publicznych w dniu 13.12.2007r.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na internetowej stronie: www.bip.jonscher.pl 

DYREKTOR
III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak