Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie konkursowe na:

Najem pomieszczeń o pow. 33,00 m2 znajdujących się na I piętrze Pawilonu A Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 26.02.2021 r. do godz. 10:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie konkursowe na:

Najem pomieszczeń o pow. 22,30 m2 znajdujących się na I piętrze Przychodni przy ul. Leczniczej 6 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 14.02.2020 r. do godz. 10:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie konkursowe na:

Najem pomieszczeń o pow. 49,40 m2 znajdujących się na parterze Przychodni Lecznicza przy ul. Leczniczej 6 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 21.02.2020 r. do godz. 10:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie konkursowe na:

Najem pomieszczeń o pow. 105,00 m2 znajdujących się na parterze Przychodni Lecznicza przy ul. Leczniczej 6 Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 26.02.2020 r. do godz. 10:00

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
na dzierżawę powierzchni pod kontener, który będzie wykorzystywany do pobierania wymazów od pacjentów w kierunku diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w lokalizacji przy Przychodni przy ul. Leczniczej 6 (Postępowanie konkursowe nr 06/2020)

na dzierżawę powierzchni 30 m2 znajdującej się obok Przychodni przy ul. Leczniczej 6 z przeznaczeniem na kontener służący do pobierania wymazów od pacjentów w kierunku diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 Wydzierżawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, zwane dalej: „Centrum”.
Adres: ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź

Adres strony internetowej: bip.jonscher.pl 

Faks: (042) 67-61-785, tel. (042) 676-17-90

 Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem postępowania jest dzierżawa powierzchni 30 m2 znajdującej się obok Przychodni przy ul. Leczniczej 6 z przeznaczeniem na kontener do pobierania wymazów od pacjentów w kierunku diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Miejsce przeznaczone do dzierżawy pokazane jest w załączniku numer 1 do ogłoszenia.
 2. Dzierżawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt prac związanych z postawieniem kontenera i podłączeniem go do energii elektrycznej w celu prowadzenia w nim działalności. Prace te będą mogły być wykonane po wcześniejszym ich uzgodnieniu z Wydzierżawiającym. Dostęp do energii elektrycznej zapewnia Wydzierżawiający.
 3. Prace związane z postawieniem kontenera a także korzystanie z nich nie może utrudniać udzielania świadczeń Wydzierżawiającemu w zakresie prowadzonej działalności.
 4. Po stronie dzierżawcy pozostaje również uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji oraz uzgodnień a także wszelkich pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności.
 5. Dzierżawca na własny koszt wyposaży kontener w sprzęt i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności.

 

Regulamin postępowania przetargowego w zakresie dysponowania aktywami trwałymi (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi nr 2/3/2016 z dnia 8 marca 2016r.),
zwany dalej: Regulaminem - ma charakter wiążący dla uczestników niniejszego postępowania, można się z nim zapoznać w siedzibie Miejskiego Centrum Medycznego oraz na stronie internetowej Centrum.

 Termin składania ofert: 20.11.2020 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, Pawilon C, pokój nr 1 - Sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 20.11.2020r. o godz. 10:15

Miejsce otwarcia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź,
Pawilon C, pokój nr 20.

Termin związania ofertą: 30 dni 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Postępowanie konkursowe nr 06/2020”.

WARUNKI OGLĘDZIN PRZEDMIOTU PRZETARGU:

Oględzin miejsca przeznaczonego do dzierżawy można dokonywać w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydzierżawiającego tel. (42) 676-18-00.

CENA WYWOŁAWCZA ZA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI:  

 • 50 zł netto miesięcznie za 1 m2 powierzchni (w tym podatek od nieruchomości);
 • Ponadto dzierżawca pokrywać będzie wszelkie koszty opłat eksploatacyjnych (tj. energia elektryczna)

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta
  (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Oferenta lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem)
  (wg zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia);
 2. Koncepcję przyszłego wykorzystania miejsca, w tym wyposażenia w niezbędny sprzęt, urządzenia.
 3. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 4. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Oferenta. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1044 z późn. zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI WYDZIERŻAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: Cena 100%

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu, odwołania przetargu, przesunięcia terminu rozpatrzenia ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny (na podstawie art. 701 §3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1025, 1104, 1629, 2073, 2244, z 2019 roku. poz. 80 ze zm.).
 2. Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres 6 m-cy z możliwością jej przedłużenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta UMŁ.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera
w Łodzi oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 17.11.2020 r.

 

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1.   image Załącznik nr 1 - Mapa z lokalizacją miejsca dzierżawy (551 KB)
 2.   document Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (39 KB)
 3.   document Załącznik nr 3 - Wzór umowy (64 KB)