Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 03/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wywóz i utylizacja odpadów medycznych

 

!!! ZMIANA !!! Termin złożenia ofert: 01.03.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

!!! ZMIANA !!! Otwarcie ofert nastąpi dnia: 01.03.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 5.000,00 zł.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie – 20%; Termin płatności – 20%;

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 17.02.2021 r. (ogłoszenie nr 2021/BZP 00008290/01).

pdf 03. Ogłoszenie o zamówieniu (119 KB)

document 03. SWZ (170 KB)

pdf 03.Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ (246 KB)

document 03.Załącznik nr 8 do SWZ wzór umowy (po modyfikacji) (57 KB)

pdf 03.Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (167 KB)

pdf 03.Informacja na o złożonych ofertach (175 KB)

pdf 03. Informacja o wyborze (198 KB)

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 17 luty 2021 15:34 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 17 luty 2021 15:36 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 17 luty 2021 15:37 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 17 luty 2021 15:38 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 24 luty 2021 14:53 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 marzec 2021 10:19 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 marzec 2021 14:44 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 marzec 2021 18:10 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 marzec 2021 21:51 Anna Skałban