Ogłoszenie o przetargu nr 27/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie nici chirurgicznych oraz siatek przepuklinowych

 

Zmiana terminu !!!  Termin złożenia ofert: 14.01.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

Zmiana terminu !!!  Otwarcie ofert nastąpi dnia: 14.01.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna (budynek Dyrekcji)

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postepowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%;

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 30.12.2020 r. (ogłoszenie nr 775914-N-2020).

pdf 27.Ogłoszenie o zamówieniu (235 KB)

document 27.SIWZ (313 KB)

spreadsheet 27.Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (26 KB)

pdf 27.Modyfikacja SIWZ (211 KB)

pdf 27.Zmiana terminu składania ofert oraz odpowiedzi na pytania. (206 KB)

pdf 27.Informacja o złożonych ofertach (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) (196 KB)

pdf 27. Informacja o wyborze (216 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 30 grudzień 2020 15:23 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 30 grudzień 2020 15:24 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 styczeń 2021 09:56 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 styczeń 2021 09:56 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 styczeń 2021 14:18 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 styczeń 2021 14:18 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 styczeń 2021 14:21 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 styczeń 2021 14:22 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 styczeń 2021 14:24 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 styczeń 2021 14:33 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 styczeń 2021 14:36 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 styczeń 2021 14:37 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 styczeń 2021 13:47 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. środa, 27 styczeń 2021 12:05 Anna Skałban