Ogłoszenie o przetargu nr 25/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń

 

!!! Zmiana terminu !!!

Termin złożenia ofert: 01.12.2020 r. do godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 01.12.2020 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna (budynek Dyrekcji)

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 7 500,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin płatności – 40%;

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 30.11.2020 r. (ogłoszenie nr 613468-N-2020).

pdf 25.Ogłoszenie o zamówieniu (242 KB)

document 25.SIWZ (1016 KB)

spreadsheet 25.Załącznik nr 6 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) (73 KB)

pdf 25. Odp. na pytania i zmiana terminu składania ofert (201 KB)

pdf 25.Informacja o złożonych ofertach (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) (191 KB)

pdf 25.Informacja o wyborze Wykonawcy (215 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 20 listopad 2020 13:46 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 13:22 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 13:26 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 13:26 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 grudzień 2020 13:52 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 grudzień 2020 13:33 Maria Majewska