Ogłoszenie o przetargu nr 23/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie gwoździ, wkrętów oraz płytek

 

 !!!ZMIANA TERMINU!!! Termin złożenia ofert: 23.11.2020 r. do godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

!!!ZMIANA TERMINU!!! Otwarcie ofert nastąpi dnia: 23.11.2020 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna (budynek Dyrekcji)

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postepowaniu w maksymalnej wysokości 3.300.00zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy (w tym uzupełnienie banku implantów) – 20%; Termin płatności – 20%;

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 10.11.2020 r. (ogłoszenie nr 608713-N-2020).

pdf 23.Ogłoszenie o zamówieniu (248 KB)

document 23.SIWZ (500 KB)

spreadsheet 23. Załącznik nr 8 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy (21 KB)

archive 23. Załącznik nr 9 do SIWZ Klucz publiczny (822 B)

pdf 23. Zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania do SIWZ (237 KB)

pdf 23. Zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania do SIWZ (II) (237 KB)

document 23. Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (po modyfikacji) (213 KB)

spreadsheet 23. Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (po modyfikacji) (23 KB)

pdf 23.Informacja o złożonych ofertach (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) (192 KB)

pdf 23.Informacja o wyborze Wykonawcy (214 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10 listopad 2020 14:31 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 listopad 2020 14:52 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. środa, 18 listopad 2020 14:45 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 18 listopad 2020 14:45 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 18 listopad 2020 14:46 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 listopad 2020 14:36 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 grudzień 2020 13:12 Maria Majewska