Ogłoszenie o przetargu nr 16/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie preparatów dezynfekcyjnych.

 

ZMIANA TERMINU: Termin złożenia ofert: 17.09.2020 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.09.2020 r. o godz. 10:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna (budynek Dyrekcji)

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 8.700,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%;

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 08.09.2020 r. (ogłoszenie nr 582757-N-2020).

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 08 wrzesień 2020 15:18 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 wrzesień 2020 15:21 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 wrzesień 2020 14:42 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 wrzesień 2020 14:54 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 wrzesień 2020 13:31 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 30 wrzesień 2020 14:27 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 październik 2020 14:38 Maria Majewska