Ogłoszenie o przetargu nr 14/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

 

ZMIANA TERMINU: Termin złożenia ofert: 17.09.2020 r. do godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.09.2020 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna (budynek Dyrekcji)

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 87 009,80 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%;

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie przesłano do DZ. U. UE. w dniu 12.08.2020 r., oraz zamieszczono w Dz. U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 17.08.2020 r. (ogłoszenie nr 2020/S 158-385325).

pdf 14.Ogłoszenie o zamówieniu (434 KB)

document 14.SIWZ (340 KB)

spreadsheet 14.Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (583 KB)

archive 14.Załącznik nr 9 do SIWZ - JEDZ (89 KB)

archive 14.Załącznik nr 10 do SIWZ - Klucz publiczny (1 KB)

pdf 14. Zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania Wykonawców (263 KB)  

pdf 14. Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja SIWZ i odp. na pytania II (1,02 MB)

spreadsheet 14. Załącznik nr 8 do SIWZ po modyfikacji z dnia 02.09.2020r. (544 KB)

pdf 14. Odpowiedzi na pytania III (204 KB)

pdf 14. Modyfikacja treści SIWZ (178 KB)

pdf 14.Informacja o złożonych ofertach (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) (199 KB)

spreadsheet 14.Załącznik nr 1 do informacji o złożonych ofertach (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) - zestawienie ofert (416 KB)

pdf 14. Sprostowanie do informacji o złożonych ofertach (214 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 17 sierpień 2020 23:22 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. środa, 26 sierpień 2020 14:50 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 26 sierpień 2020 14:51 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 26 sierpień 2020 14:51 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 02 wrzesień 2020 16:07 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 02 wrzesień 2020 16:07 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 wrzesień 2020 14:41 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 wrzesień 2020 13:48 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 wrzesień 2020 14:46 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. środa, 23 wrzesień 2020 14:28 Anna Skałban