Ogłoszenie o przetargu nr 11/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie endoprotez i materiałów ortopedycznych do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

 

Termin złożenia ofert: 26.08.2020 r. do godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 26.08.2020 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna (budynek Dyrekcji)

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 56.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert: 

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%;

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie przesłano do DZ. U. UE. w dniu 21.07.2020 r., oraz zamieszczono w Dz. U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 24.07.2020 r. (ogłoszenie nr 2020/S 142-348990).

pdf 11.Ogłoszenie o zamówieniu (254 KB)

document 11.SIWZ (626 KB)

spreadsheet 11.Załącznik nr 10 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (104 KB)

archive 11.Załącznik nr 11 do SIWZ - JEDZ (90 KB)

archive 11.Załącznik nr 12 do SIWZ - Klucz publiczny (837 B)

pdf 11.Modyfikacja treści SIWZ, odpowiedzi na pytania (274 KB)

document 11.Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - po modyfikacji (248 KB)

document 11.Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy - po modyfikacji (116 KB)

pdf 11. Informacja o złożonych ofertach (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) (207 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 24 lipiec 2020 13:14 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 sierpień 2020 14:54 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 sierpień 2020 14:44 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 sierpień 2020 14:45 Anna Skałban