Ogłoszenie o przetargu nr 05/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg - zamówienie na usługę społeczną zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 1843), o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 750 000,00 euro, pn.:

Wykonywanie usługi ochrony obiektów i obsługi portierni, prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz nadzór i obsługa parkingów płatnych Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Termin złożenia ofert: 22.04.2020 r. do godz. 11:00

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22.04.2020 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna (budynek Dyrekcji)

 

Kryterium oceny ofert: Cena - 80%; Prowizja dla Zamawiającego wynikająca z prowadzonej działalności parkingowej na terenie Centrum - 10%; Termin płatności - 10%

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 15.04.2020r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 15 kwiecień 2020 12:16 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. środa, 15 kwiecień 2020 12:25 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. środa, 22 kwiecień 2020 14:09 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 maj 2020 14:21 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 maj 2020 14:26 Anna Skałban