Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 05/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie leków do Programów Lekowych

 

Termin złożenia ofert: 16.03.2021 r. do godz. 10:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16.03.2021 r. o godz. 10:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 25 000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SWZ.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 26.02.2021r. oraz opublikowano w Dz. U. UE oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 03.03.2021 r. (ogłoszenie nr 2021/S 043-106899).

pdf 05.Ogłoszenie o zamówieniu (223 KB)

document 05.SWZ (150 KB)

spreadsheet 05.Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (17 KB)

archive 05.Załącznik nr 8 do SWZ - JEDZ (84 KB)

pdf 05. Odpowiedzi na pytania (203 KB)

pdf 05.Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (172 KB)

pdf 05.Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Załącznik (198 KB)

pdf 05. Informacja o złożonych ofertach (196 KB)

pdf 05.Informacja o unieważnieniu postępowania (Pakiet I poz. 1, 4, 5; Pakiet III poz. 1; Pakiet IV poz. 2) (194 KB)

pdf 05.Sprostowanie do informacji o unieważnieniu postępowania (Pakiet I poz. 1, 4, 5, Pakiet III poz. 1, Pakiet IV poz. 2) (179 KB)

pdf 05.Wynik postępowania (224 KB)

 

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 03 marzec 2021 14:29 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. środa, 03 marzec 2021 15:08 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 marzec 2021 16:59 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 marzec 2021 09:01 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 marzec 2021 09:08 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 13:39 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 13:41 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 marzec 2021 14:05 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 marzec 2021 15:17 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 14:43 Maria Majewska