Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 02/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie rękawic diagnostycznych winylowych

 

Termin złożenia ofert: 16.03.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16.03.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w w wysokości 5 000,00 zł.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%;

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

Ogłoszenie przesłano do Dz. U. UE w dniu 08.02.2021r. oraz opublikowano w Dz. U. UE oraz na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl w dniu 12.02.2021 r. (ogłoszenie nr 2021/S 030-071842).

pdf 02.Ogłoszenie o zamówieniu (2021/S 030-071842) (103 KB)

document 02.SWZ (150 KB)

archive 02 Załącznik nr 7 do SWZ (JEDZ) (81 KB)

pdf 02.Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (166 KB)

pdf 02.Informacja o złożonych ofertach (180 KB)

pdf 02. Informacja o wyborze (209 KB)

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 12 luty 2021 13:21 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 luty 2021 13:24 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 marzec 2021 08:56 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 marzec 2021 13:50 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 kwiecień 2021 14:57 Anna Skałban