Ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nr 01/2021

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywne dostarczanie jednorazowego specjalistycznego sprzętu chirurgicznego

 

!!! ZMIANA !!! Termin złożenia ofert: 16.02.2021 r. do godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

!!! ZMIANA !!! Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16.02.2021 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postepowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%;

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 04.02.2021 r. (ogłoszenie nr 2021/BZP 00005495/01).

pdf 01. Ogłoszenie o zamówieniu (160 KB)

document 01.SWZ (134 KB)

spreadsheet 01 Załącznik nr 5 do SWZ Formularz asortymentowo cenowy (21 KB)

pdf 01.Odpowiedzi na pytania; modyfikacja treści SWZ (232 KB)

document 01.Załącznik nr 4 do SWZ wzór umowy (po modyfikacji) (55 KB)

document 01.Klazula informacyjna wzór do umowy (2,03 MB)

pdf 01. Informacja o złożonych ofertach (zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp) (190 KB)

pdf 01.Wynik postępowania (220 KB)

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 04 luty 2021 15:04 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 luty 2021 15:01 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 luty 2021 15:05 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. środa, 17 luty 2021 15:11 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 17 luty 2021 15:15 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 marzec 2021 14:25 Maria Majewska