Ogłoszenie o przetargu nr 28/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Dostawę sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

 

!!!ZMIANA TERMINU!!! Termin złożenia ofert: 04.12.2020 r. do godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

!!!ZMIANA TERMINU!!! Otwarcie ofert nastąpi dnia: 04.12.2020 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna (budynek Dyrekcji)

 

!!!ZMIANA WYSOKOŚCI WADIUM!!! Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 4.450,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Okres gwarancji – 40%;

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 25.11.2020 r. (ogłoszenie nr 615585-N-2020).

 

pdf 28.Ogłoszenie o zamówieniu (247 KB)

document 28.SIWZ (501 KB)

spreadsheet 28.Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (48 KB)

archive 28.Załącznik nr 8 do SIWZ - Klucz publiczny (829 B)

pdf 28.Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja treści SIWZ, odp. na pytania Wykonawców (229 KB)

document 28.Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (po modyfikacji) (86 KB)

spreadsheet 28.Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (po modyfikacji) (49 KB)

pdf 28.Odpowiedzi na pytania do SIWZ - cz. II (247 KB)

pdf 28.Załącznik do pytań (umowa udostępnienia wzór) (97 KB)

pdf 28.Informacja o złożonych ofertach (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) (196 KB)

pdf 28. Informacja o wyborze Wykonawcy (dot. Zakresu II, IV-VIII) (191 KB)

pdf 28. Informacja o wyborze Wykonawcy (dot. Zakresu I, III) (178 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 25 listopad 2020 14:36 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 listopad 2020 15:01 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 grudzień 2020 13:21 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 grudzień 2020 13:41 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 grudzień 2020 14:36 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 23 grudzień 2020 14:17 Anna Skałban