Ogłoszenie o przetargu nr 26/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Dostawę sprzętu komputerowego: serwera oraz półki na dyski macierzowe do posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej.

 

Termin złożenia ofert: 01.12.2020 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 01.12.2020 r. o godz. 10:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna (budynek Dyrekcji)

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 40%;

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 23.11.2020 r. (ogłoszenie nr 614386-N-2020).

pdf 26. Ogłoszenie o zamówieniu (246 KB)

document 26. SIWZ (356 KB)

archive 26.Załącznik nr 7 do SIWZ - Klucz publiczny (837 B)

pdf 26.Informacja o złożonych ofertach (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) (179 KB)

pdf 26. Informacja o wyborze Wykonawcy (175 KB)

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 listopad 2020 14:54 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 listopad 2020 14:55 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 listopad 2020 14:58 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 listopad 2020 15:15 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 grudzień 2020 13:27 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 grudzień 2020 14:32 Maria Majewska