Ogłoszenie o przetargu nr 04/2020

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostarczanie materiałów opatrunkowych, nici chirurgicznych i innych materiałów medycznych.

 

Termin złożenia ofert: 16.04.2020 r. do godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.jonscher.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16.04.2020 r. o godz. 11:30 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna (budynek Dyrekcji)

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 6.130,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60%; Termin dostawy – 20%; Termin płatności – 20%;

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 27.03.2020 r. (ogłoszenie nr 527512-N-2020).

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 27 marzec 2020 16:17 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 marzec 2020 16:18 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 kwiecień 2020 13:52 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 kwiecień 2020 10:18 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 kwiecień 2020 13:31 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 maj 2020 13:34 Maria Majewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 maj 2020 13:42 Maria Majewska