Ogłoszenie o przetargu nr 46/2017

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Wykonywanie okresowych kontroli (jednorocznych i pięcioletnich) budynków

Termin złożenia ofert: 18.10.2017 r. do godz. 12:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 18.10.2017 r. o godz.12:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22B (budynek Dyrekcji)

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 7 000,00. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert: Cena - 60%; Termin płatności - 40%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: bip.jonscher.pl w dniu 05.10.2017r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 05 październik 2017 14:12 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 11 październik 2017 14:42 Maria Majos
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 październik 2017 12:45 Maria Majos
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 listopad 2017 12:18 Maria Majos