Spis treści

Łódź: Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (Sprawa nr 52/2011)
Numer ogłoszenia: 349075 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera , ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie,
tel. 42 6761790, faks 42 6761785.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jonscher.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (Sprawa nr 52/2011).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie na rzecz pacjentów III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi z tytułu zdarzeń medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa część B do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67. ust. 1. pkt 6. ustawy Pzp. Jeżeli nastąpi konieczność skorzystania z zamówienia uzupełniającego będzie ono udzielone do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego na podstawie odrębnej umowy

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.64.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp

III.3.3) Potencjał techniczny - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - zał. nr 6. - Ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej). - zał. nr 7

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 25
  • 2 - Pokrycie ubezpieczeniowe - 75

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Umowa będzie zawarta, zgodnie z opisem w SIWZ za cenę zgodną z ofertą cenową złożoną przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym. Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej Umowy następujących aneksów: a) aneks aktualizacji danych Zamawiającego poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu, formy prawnej itp.; b) aneks cenowy - dopuszczający obniżenie ceny za dany przedmiot zamówienia. Zamawiający dopuszcza obniżenie ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami stawek ubezpieczeniowych na rynku lub korzystną dla zamawiającego weryfikacją oceny ryzyka; c) aneks przewidujący zmianę zastosowanego zakresu przedmiotowego ubezpieczenia na lepsze/ korzystniejsze (np. obejmujące większe pokrycie ubezpieczeniowe), po zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego i pod warunkiem, że cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie. d) aneks - na skutek wprowadzonych zmian w obowiązujących przepisach prawa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
INTER VEGA Sp. z o.o. ul. Harcerska 13, 91-710 Łódź. tel. 42 288 13 94; fax: 42 299 60 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2012 godzina 09:00, miejsce: INTER VEGA Sp. z o.o. ul. Harcerska 13, 91-710 Łódź.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Z upoważnienia
/-/ Joanna Wręczycka - Adamkiewicz

document SIWZ 52/2011 (361 KB)