Spis treści

 Dostawa materiałów szewnych
(Sprawa nr 51/2011)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawa)

 

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, działający w swoim imieniu oraz jako pełnomocnik IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi

Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 676-17-90, faks 42 676-17-85.

Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych oraz klipsów tytanowych.

Zakres I - Nici chirurgiczne (Nici wchłanialne monofilamentowe (wchłaniające się pomiędzy 90-120 dniemm), Nici monofilamentowe polipropylenowe, Nici poliamidowe plecione powlekane, Nici plecione powlekane o podtrzymywaniu tkankowym 50%-80% po 14-18 dniu, całkowite wchłonięcie szwu 60-90 dni, Nici plecione poliestrowe niewchłanialne); Zakres II - Nici okulistyczne (Nici syntetyczne plecione powlekane (wchłaniające się pomiędzy 56-70 dniem), Nici niewchłanialne plecione powlekane jedwabne). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.

Zamówienie poniżej 193.000 euro. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.00-1.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych (w podziale na dwa zakresy, przy czym we wszystkich zakresach Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje).

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie
z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) do 20% wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres do dnia 19.12.2012r.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 139,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 4 do SIWZ);

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 5 do SIWZ);

- aktualny odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:

- opis przedmiotu zamówienia – podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;

- oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem pozwoleń / zgłoszeń / świadectw rejestracji wydanych przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń / świadectw / zgłoszeń) oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm oraz oznaczony jest znakiem CE;

- Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 3.

5. Inne dokumenty:

- dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku złożenia wadium w innej niż gotówka dopuszczonej formie, Zamawiający wymaga załączenia do oferty kserokopii dokumentu wadialnego oraz złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego w sposób umożliwiający zwrot oryginału dokumentu bez uszkodzenia);

- pełnomocnictwo, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy;

- zaakceptowany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wzór umowy, stanowiący zał. nr 6 do SIWZ.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

- wycofanie asortymentu z produkcji, zmiany wielkości opakowań, nieuzyskania wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku, zmiany obowiązujących przepisów prawa.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 30.12.2011r. godzina 13:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera,
ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 30.12.2011r. godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera,
ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 22.12.2011r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document SIWZ 51/2011 (309 KB)