Spis treści

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i osprzętu do diatermii
(Sprawa nr 47/2011)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawy)

 

Zamawiający:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 676-17-90, faks 42 676-17-85, działający w swoim imieniu oraz jako pełnomocnik IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi.

Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku i osprzętu do diatermii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamówienie poniżej 193.000 euro.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.10.00-0

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na szesnaście zakresów, z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) do 20% wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta:

a) w zakresach I-XII, XIV-XVI – do dnia 04.06.2013r.;
b) w zakresie XIII – do dnia 16.08.2012r.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 5.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 3 do SIWZ);

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 4 do SIWZ);

- aktualny odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:

- informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 2 Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy;

- oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem pozwoleń / zgłoszeń / świadectw rejestracji wydanych przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń / świadectw / zgłoszeń) oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm oraz oznaczony jest znakiem CE.

5. Inne dokumenty:

- dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku złożenia wadium w innej niż gotówka dopuszczonej formie, Zamawiający wymaga załączenia do oferty kserokopii dokumentu wadialnego oraz złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego w sposób umożliwiający zwrot oryginału dokumentu bez uszkodzenia);

- oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy;

- w stosunku do osób fizycznych dokument określający status prawny Wykonawcy, tj. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

- zaakceptowany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert:

Cena                 100,

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w sytuacji:

1. wycofania asortymentu z produkcji, zmiany wielkości opakowań, nieuzyskania wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku, zmiany obowiązujących przepisów prawa

2. w przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników preparatów objętych umową, w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 25.01.2012r. godzina 13:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 25.01.2012r. godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Dz.U. UE, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 20.12.2011r. (ogłoszenie nr 2011/S – 244 – 395999)

 

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document SIWZ 47/2011 (234 KB)
spreadsheet Załącznik nr 2 do SIWZ 47/2011 (63 KB)