Spis treści

  Dostawa materiałów zużywalnych do terapii nerkozastępczej
do aparatu MULTIFILTRATE BASIC 7 MUG 3020
(Sprawa nr 48/2011)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawy)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów zużywalnych do terapii nerkozastępczej do aparatu MULTIFILTRATE BASIC 7 MUG 3020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 2 i 3 do SIWZ.
Zamówienie poniżej 193.000 euro.

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.10.00-2

 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej (w podziale na jedenaście pozycji).

 Termin wykonania zamówienia: Umowy zostaną zawarte na okres 12 miesięcy.

 Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 2 166,50 zł

 Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

 Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:

 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 4 do SIWZ);

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 5 do SIWZ);

 - aktualny odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

 - oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

 4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:

 1. Opis przedmiotu zamówienia – podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanego asortymentu (stanowiący zał. nr 3 do SIWZ).

2. Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem pozwoleń / zgłoszeń / świadectw rejestracji wydanych przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń / świadectw / zgłoszeń) oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm oraz oznaczony jest znakiem CE.

3. Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr 2 i 3. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego pozycji dotyczy.

5. Inne dokumenty:

- dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku złożenia wadium w innej niż gotówka dopuszczonej formie, Zamawiający wymaga załączenia do oferty kserokopii dokumentu wadialnego oraz złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego w sposób umożliwiający zwrot oryginału dokumentu bez uszkodzenia);

- pełnomocnictwo, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy;

- zaakceptowany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: Cena – waga kryterium: 100.

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie
z art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp).

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 22.12.2011r. godzina 13:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 22.12.2011r. godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ustalonej daty składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 14.12.2011 r.

 

Z upoważnienia
Dyrektora III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
Iwona Bednarek
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
i Organizacji Zarządzania

document SIWZ 48/2011 (237 KB)