Spis treści

Dostawa sprzętu komputerowego
(Sprawa nr 45/2011)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawa)

 

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi,
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 676-17-90, faks 42 676-17-85.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego.
Zakres I - Tablet; Zakres II - Drukarki ; Zakres III - Laptopy; Zakres IV – Komputer stacjonarny; Zakres V- Monitory; Zakres VI - Telewizor; Zakres VII - Skaner; Zakres VIII – Dysk twardy, pamięci DDR; Zakres IX - Oprogramowanie; Zakres X – Bramka internetowa; Zakres XI – Czytnik i drukarka kodów kreskowych, drukarka opasek, kolektor danych; Zakres XII – Sieć bezprzewodowa wraz z kablami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
Zamówienie poniżej 193.000 euro. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8, 32.41.21.20-1, 48.90.00.00-7, 30.23.60.00-2.

 Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych (w podziale na dwanaście zakresów, bez możliwości składani ofert na poszczególne pozycje).

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) do 20% wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 5.290,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 4 do SIWZ);
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 5 do SIWZ);
- aktualny odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
- opis przedmiotu zamówienia – podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Inne dokumenty:
- dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku złożenia wadium w innej niż gotówka dopuszczonej formie, Zamawiający wymaga załączenia do oferty kserokopii dokumentu wadialnego oraz złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego w sposób umożliwiający zwrot oryginału dokumentu bez uszkodzenia);
- pełnomocnictwo, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy;
- zaakceptowany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert: 23.11.2011r. godzina 13:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 23.11.2011r. godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 15.11.2011r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document SIWZ 45/2011 (1.05 MB)