Spis treści

Dostawa nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych oraz klipsów tytanowych
(Sprawa nr 40/2011)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Dostawa)

Zamawiający: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, działający w swoim imieniu oraz jako pełnomocnik
IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana w Łodzi
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 676-17-90, faks 42 676-17-85.
Adres strony internetowej: www.bip.jonscher.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych oraz klipsów tytanowych.
Zakres I - Nici syntetyczne plecione powlekane wchłanialne o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 5-7 dniach, całkowite wchłanianie szwu około 42 dni; Zakres II - Nici syntetyczne plecione powlekane wchłaniające się po 56 dniach;  Zakres III - Nici syntetyczne plecione powlekane wchłaniające się po 56 dniach; Zakres IV - Nici syntetyczne plecione powlekane z powleczeniem antybakteryjnym wchłaniające się po 56 dniach; Zakres V- Nici syntetyczne plecione powlekane o podtrzymywaniu tkankowym 50%-80% po 14-18 dniu, całkowite wchłonięcie szwu 60-90 dni; Zakres VI - Nici syntetyczne plecione powlekane o podtrzymywaniu tkankowym 50%-80% po 14-18 dniu, całkowite wchłonięcie szwu 60-90 dni; Zakres VII - Nici syntetyczne plecione powlekane o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 18 dniach, całkowite wchłonięcie szwu 60-90 dni; Zakres VIII - Nici syntetyczne jednowłóknowe wchłanialne o podtrzymywaniu tkankowym 50-75% po 13-14 dniach, całkowite wchłanianie szwu w okresie 60-110 dni; Zakres IX - Nici niewchłanialne plecione powlekane poliestrowe; Zakres X - Nici niewchłanialne monofilamentowe polipropylenowe; Zakres XI - Nici niewchłanialne monofilamentowe poliamidowe; Zakres XII - Nici niewchłanialne plecione poliamidowe; Zakres XIII - Nici syntetyczne jednowłóknowe poliamidowe niewchłanialne; Zakres XIV - Nici syntetyczne wchłanialne monofilamentowe (wchłaniające się pomiędzy 90-120 dniemm); Zakres XV - Nici syntetyczne wchłanialne monofilamentowe (wchłaniające się pomiędzy 180-210 dniem); Zakres XVI - Nici syntetyczne plecione poliestrowe niewchłanialne; Zakres XVII - Nici poliamidowe plecione powlekane niewchłanialne; Zakres XIX - Nici okulistyczne syntetyczne plecione powlekane wchłaniające się pomiędzy 56-70 dniem; Zakres XX - Nici okulistyczne niewchłanialne monofilamentowe; Zakres XXI - Nici okulistyczne niewchłanialne plecionka powlekana; Zakres XXII - Nici wchłanialne monofilamentowe o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 90 dniach, całkowita absorpcja szwu około 13 miesięcy; Zakres XXIII - Siatki przepuklinowe i inne wyroby medyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
Zamówienie poniżej 193.000 euro. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.00-1.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych (w podziale na dwadzieścia trzy zakresy, przy czym w zakresach I-III oraz V-XXIII Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje, natomiast zakres IV pozostawia jako niepodzielny).

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) do 20% wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Termin wykonania zamówienia: Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości: 6.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 4 do SIWZ);
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. nr 5 do SIWZ);
- aktualny odpisu z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
- opis przedmiotu zamówienia – podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;
- oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem pozwoleń / zgłoszeń / świadectw rejestracji wydanych przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń / świadectw / zgłoszeń) oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm oraz oznaczony jest znakiem CE;
- Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 3;
- Złożenie po min. 3 szt. próbek (w zakresie I-XXII) oraz po min. 1 szt. próbek (w zakresie XXIII poz. 4-6) przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w zał. nr 2 i 3 do SIWZ z zaznaczeniem której pozycji dotyczą oraz wypełnienie formularza próbek – zał. nr 7 do SIWZ.

5. Inne dokumenty:
- dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku złożenia wadium w innej niż gotówka dopuszczonej formie, Zamawiający wymaga załączenia do oferty kserokopii dokumentu wadialnego oraz złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego w sposób umożliwiający zwrot oryginału dokumentu bez uszkodzenia);
- pełnomocnictwo, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy;
- zaakceptowany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert:
1) w zakresie XXIII poz. 1-3, 7, 8 - najniższa cena
2) w zakresie I-XXII oraz XXIII poz. 4-6 – cena 70%; walory użytkowe 30%
Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
- wycofanie asortymentu z produkcji, zmiany wielkości opakowań, nieuzyskania wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku, zmiany obowiązujących przepisów prawa.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.jonscher.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert: 28.10.2011r. godzina 13:00, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat.
Termin otwarcia ofert: 28.10.2011r. godzina 13:30, miejsce: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 1 (budynek Dyrekcji).

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 20.10.2011r.

DYREKTOR
III SZPITALA MIEJSKIEGO
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak

document SIWZ 40/2011 (851 KB)