Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia :
Dostawa bonów towarowych dla pracowników III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14
CPV 22.86.50.00
Wielkość zamówienia: poniżej  137.000EURO
Nr spr.: 25/2007

Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Sposób uzyskania SIWZ: strona internetowa: bip.jonscher.pl

Termin wykonania zamówienia: 10.12.2007.

Opis warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 pkt1 i 2 oraz spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 Ustawy Pzp,i złożą następujące dokumenty:
1) aktualny dok. określający status prawny Wykonawcy tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji o dział. gospodarczej

Informacja na temat wadium: Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena                                                                            – 60%
2. Ilość placówek realizujących bony na terenie m.Łodzi – 40%

Miejsce i termin składania ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat do dnia 22.11.2007r. godz. 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 109 - sala konferencyjna dnia 22.11.2007r godz. 09:30

Termin związania z ofertą: 30 dni

Osoby uprawnione do udzielania informacji:
1. Zenona Hołojuch – tel. 42 6761790 wew.216
2. Maria Wątorska – tel. 42 6761823
3. Justyna Czarnecka – tel. 42 6761823
 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.

Ogłoszono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15.11.2007r .

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na internetowej stronie: bip.jonscher.pl

DYREKTOR
III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak


pdf 2007/25 SIWZ (166 KB)


OGŁOSZENIE
o wyborze Wykonawcy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę bonów towarowych
Nr sprawy 25/2007


Zamawiający:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.


I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
Sodexho Pass Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
- wartość oferty brutto wynosi: 159.200,00 PLN
- ilość placówek realizujących bony na terenie miasta Łodzi: 952
Ogólna liczba uzyskanych punktów – 100pkt. (cena – 60pkt., ilość placówek - 40pkt.).
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. W niniejszym postępowaniu oferty złożyły również firmy:

1. Bonus System Polska. Sp. z o.o., ul. Lechicka 23 B, 02-156 Warszawa
- wartość oferty brutto wynosi: 159.200,00 PLN
- ilość placówek realizujących bony na terenie miasta Łodzi: 365
Ogólna liczba uzyskanych punktów – 75,34pkt. (cena – 60pkt., ilość placówek - 15,34pkt.).
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Carrefour Łódź, Centrum Handlowe Łódź-Górna, ul. Kolumny 6/36, 93-342 Łódź
- wartość oferty brutto wynosi: 159.200,00 PLN
- ilość placówek realizujących bony na terenie miasta Łodzi: 10
Ogólna liczba uzyskanych punktów – 60,42pkt. (cena – 60pkt., ilość placówek - 0,42pkt.).
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III. Odrzucono ofertę firmy:
Tesco Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, Hipermarket Łódź-Widzew, ul. Widzewska 22, 92-308 Łódź
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji, ponieważ do formularza ofertowego oraz wzoru umowy zostały wprowadzone zmiany, na które Zamawiający nie wyrażał zgody.

Ogłoszenie w Internecie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego umieszczono w dniu 28.11.2007r.

DYREKTOR
III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Bożena Woźniak