Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia:
Dostawa soczewek i materiałów okulistycznych
- nr spr.: 16/2005

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie (5 poz.)

Sposób uzyskania SIWZ: w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym

Cena Specyfikacji: 20,00 PLN /brutto/

Termin wykonania zamówienia: 1 rok od podpisania umowy

Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SWIZ.

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena - 100% dla poz. 3,4 i 5

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena - 85%
2. Jakość (ocena tech. - walory użytkowe) - 15%
dla poz.: 1 i 2

Miejsce i termin składania ofert:

III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat do dnia 04.11.2005r godz. 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 109 - sala konferencyjna dnia 04.11.2005r godz. 09:30

Termin związania z ofertą: 30 dni

Osoby uprawnione do udzielania informacji:
Jerzy Nawrocki tel. 67-42-775
Joanna Strzelecka tel. 67-61-823

Dyrektor
III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Izabela Czernielewska-Rutkowska


OGŁOSZENIE
O wyborze Wykonawcy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa soczewek i materiałów okulistycznych
Nr sprawy 16/2005

Zamawiający:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Wybrano ofertę niżej wymienionych firm:
1. W zakresie I poz. 1 i 5
Laboratorium CORNEAL Polska Sp. z o.o. ul. Robotnicza 17/19, 02-261 Warszawa
Wartość wybranej oferty brutto wynosi - 138 094,20 PLN (poz. 1 i 5)

pozycja 1 - 132 573,00 PLN
pozycja 5 - 5 521,20 PLN

1. W zakresie I poz. 2
OSTAFI Usługi Przedstawicielskie Sp. z o.o. ul. Człopska 4a/5, 60-453 Poznań
Wartość wybranej oferty brutto wynosi - 41 730,00 PLN (poz. 2)

1. W zakresie I poz. 3 i 4
MDT J. Zych, A. Budyn, Sp. j. ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków
Wartość wybranej oferty brutto wynosi - 27 081,70 PLN (poz. 3 i 4)
pozycja 3 - 8 249,70 PLN
pozycja 4 - 18 832,00 PLNW dniu 05.12.2005r.

Dyrektor
III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Izabela Czernielewska-Rutkowska