Spis treści

Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia:
Dostawa - mięso wieprzowe i podroby, mięso wołowe i cielęce, wędliny
- nr spr.: 21/2005

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (zakresy)

Sposób uzyskania SIWZ: w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym

Cena Specyfikacji: 20,00 PLN /brutto/

Termin wykonania zamówienia: 1 rok od podpisania umowy

Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SWIZ.

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:

III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat do dnia 27.10.2005r godz. 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 109 - sala konferencyjna dnia 27.10.2005r godz. 09:30

Termin związania z ofertą: 30 dni

Osoby uprawnione do udzielania informacji:
Maria Łagan tel. 67-61-790 wew. 135
Maria Wątorska tel. 67-61-823

Dyrektor
III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Izabela Czernielewska-Rutkowska