Spis treści

Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia:
Dostawa aparatu do angiografii fluorosceinowej
- nr spr.: 20/2005

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Sposób uzyskania SIWZ: w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym

Cena Specyfikacji: 20,00 PLN /brutto/

Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2005r.

Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SWIZ.

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena - 70%
2. Jakość (ocena techniczna) - 20%
3. Warunki gwarancji i serwisu - 10%

Miejsce i termin składania ofert:

III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat do dnia 14.10.2005r godz. 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 109 - sala konferencyjna dnia 14.10.2005r godz. 09:30

Termin związania z ofertą: 30 dni

Osoby uprawnione do udzielania informacji:
Stefan Skoczek tel. 0-42 67-61-793

Dyrektor
III Szpitala Miejskiego
im. dr. Karola Jonschera
/-/ Izabela Czernielewska-Rutkowska