Spis treści

Nazwa i adres Zamawiającego:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala im. dr. Karola Jonschera
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia:
Dostawa rejestratora EEG typu Holter do badań ambulatoryjnych
- nr spr.: 19/2005

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Sposób uzyskania SIWZ: w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym

Cena Specyfikacji: 20,00 PLN /brutto/

Termin wykonania zamówienia: do 20.11.2005r.

Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SWIZ.

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena - 80%
2. Warunki gwarancji i serwisu - 20%

Miejsce i termin składania ofert:

III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat do dnia 11.10.2005r godz. 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 109 - sala konferencyjna dnia 11.10.2005r godz. 09:30

Termin związania z ofertą: 30 dni

Osoby uprawnione do udzielania informacji:
Stefan Skoczek tel. 042 67-61-793

PREZES
Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala
im. dr. Karola Jonschera
/-/ dr n. med. Aleksander Niewodniczy