Nazwa i adres Zamawiającego:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia:
Modernizacja części elewacji frontowej pawilonu "A" obejmującej fragment elewacji parteru wzdłuż pochylni dla niepełnosprawnych prowadzącej do wejścia do szpitalnego oddziału ratunkowego
- nr spr.: 18/2005

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Sposób uzyskania SIWZ: w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym

Cena Specyfikacji: 20,00 PLN /brutto/

Termin wykonania zamówienia: od 10 do 30.10.2005r.

Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SWIZ.

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert:

III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 110 - sekretariat do dnia 30.09.2005r godz. 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14 w Łodzi w pok. 109 - sala konferencyjna dnia 30.09.2005r godz. 09:30

Termin związania z ofertą: 30 dni

Osoby uprawnione do udzielania informacji:
Janusz Sysak tel. 042 67-61-796 wew. 264
Joanna Strzelecka tel. 042 67-61-823

Z-ce Dyrektora
d/s Medycznych

/-/ lek. med. Alicja Chmielińska