Ogłoszenie o przetargu nr 14/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym (S) w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 17.04.2019 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.04.2019 r. o godz. 10:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22B (budynek Dyrekcji)

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 60%; Termin płatności - 40%.

 

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 09.04.2019r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 09 kwiecień 2019 13:52 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. środa, 17 kwiecień 2019 14:57 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 kwiecień 2019 14:54 Anna Skałban