Logo FU Logo RP Logo Łódzkie Promuje Logo EU
Projekt „Przepis na Opiekę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.2.

 

Ogłoszenie o przetargu nr 12/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza przetarg - zamówienie na usługę społeczną zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 750 000,00 euro

Świadczenie usługi żywienia uczestników projektu pn. "Przepis na Opiekę"

Termin złożenia ofert: 12.04.2019 r. do godz. 10:00

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 12.04.2019 r. o godz. 10:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22B (budynek Dyrekcji)

 

Kryterium oceny ofert: Cena - 70%; Termin płatności - 30%.

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 05.04.2019r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 05 kwiecień 2019 15:07 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 kwiecień 2019 15:12 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 kwiecień 2019 15:13 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 kwiecień 2019 11:40 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 kwiecień 2019 12:40 Anna Skałban