Ogłoszenie o przetargu nr 05/2019

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi przewozu uczestników projektu pn. " Przepis na Opiekę"

Termin złożenia ofert: 14.02.2019 r. do godz. 10:00

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Przepis na Opiekę”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 14.02.2019 r. o godz. 10:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22B (budynek Dyrekcji)

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert: Cena - 60%, Termin płatności - 40%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 06.02.2019r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 06 luty 2019 15:14 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. środa, 06 luty 2019 15:16 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. środa, 06 luty 2019 15:16 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. środa, 06 luty 2019 18:37 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 luty 2019 11:53 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 luty 2019 13:57 Anna Skałban