Ogłoszenie o przetargu nr 39/2018

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji): dźwigów, instalacji solarnej, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych stacji ŚN i rozdzielni NN, sprężarek powietrza technicznego i medycznego, centralnej stacji pomp próżniowych oraz generatora tlenu, systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach Apteki, instalacji elektrycznej NN, układu dozowania dwutlenku chloru, stacji uzdatniania wody, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnychw Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w ŁodziMiejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Termin złożenia ofert: 27.11.2018 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - pawilon C, pokój nr 01 - sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27.11.2018 r. o godz. 10:15 w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 22B (budynek Dyrekcji)

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 17.200,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert: Cena - 60%; Termin płatności - 40%

Informacje uzupełniające:

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 19.11.2018r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 listopad 2018 15:08 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 listopad 2018 14:56 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 listopad 2018 11:28 Anna Skałban
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 listopad 2018 15:03 Karolina Koroch
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 14:50 Anna Skałban